Fun der redaktsye

TKHIES-HAMEYSIM -- DOS DRITE MOL!
Yankl Halpern (Tokyo)


A gants yor iz shoyn farbaygegangen zint der letster numer fun undzer buletin iz aroysgegangen. Mistome hot ir zikh gefregt, vos iz geshen mit Der Yapanisher Yid; tsi iz er krank oder kholile geshtorbn? Der emes iz, az zayne "eltern" zaynen gevorn gor farnumen kedey tsu gefinen tsayt tsu farzorgn zeyer kind.


Ikh, vi der shtayger iz bay leksikografn, hob etlekhe dringindike proyektn vos ikh muz farendikn biz eyernekhtn -- dos iz der goyrl in a lebn fun tsuzamenshteln verterbikher. Ikh halt bay der letster stadye fun farendikn mayn kandzshi-englishn lern-verterbikhl, un bin farnumen mit antviklen khinezishe araynvarg sistemn.

Tsuguya Sasaki, vos biz dem letstn numer iz geven undzer getrayer gehilf-redakotr, hot bakumen a briv fun ultimatum fun hebreishn universitet, loyt dem darf er farendikn zayn disertatsye vos gikher, azoy az er hot nisht keyn tsayt mamshekh tsu zayn als gehilf-redaktor. Es kumt im a groysn yasher-koyekh far zayne bamiungen.

Haynt hob ikh dem fargenign tsu meldn az undzer buletin lebt iber zayn dritn tkhies-hameysim. Dos heyst, tsvey mol hot er shoyn ge\goyses\t, ober mir hobn im opgeratevet punkt far der levaye. Sof-kol-sof gebn mir aroys dem elftn numer, geshribn maynstns mit der hilf fun mayne talmidim. Inem dozikn numer shraybn di talmidim vegn zeyer interes in yidish, vegn yapanisher folks-kultur, vegn a rayze in birobidzshan, un afile an originele komishe mayse.

Khotsh ikh bin geven shtark farnumen a gants yor, bin ikh tsufridn az ikh halt vayter di yidish-klasn in der yidisher kehile in tokyo yede tsvey vokhn. Ikh frey zikh tsu meldn az der yidish klub iz gevorn an ofitsyele tetikeyt fun dem nay-gegrindetn tokyo-institut far yidishe limudim.

Agev, di plener vos Tsuguya Sasaki hot gehat tsu leyenen a kurs fun yidish in a universitet in osaka zaynen durkhgefaln tsulib byurokratye, un yetst lernt er yidish privat mit zaynem a talmed fun hebreish.

A vikhtike tetikeyt funem yidish klub iz undzer yerlekhe onteylnemen in yugentrufs yidish-vokh vos kumt for in kopeyk, nyu-york. Di vos zaynen geven af der yidish-vokh far a yorn veln gedenken az a yapanishe delegatsye fun zibn onteylnemers hot "bafaln" dem lager in kopeyk. Khotsh hayyor zaynen mir geven nor dray, zaynen mir ful mit entuzyazm un veln, im-yirtse-hashem, vayter zikh bateylikn in der yidish-vokh ale yor.

Di yidish-vokh iz tomid an umfargeslekhe iberlebung far undz, ful mit muzik, tantsn, zingen, shmuesn, hulyen, shiflen... hanoes un taynugim on a shier. Perzenlekh hob ikh nisht dem mindstn sofek, az ikh volt libersht farbrakht a yidish-khoydesh, oder efsher afile a yidish-yor!? Ikh hof az mir veln kenen vayter zikh bateylikn ale yor, un ikh vil badanken yugntrufs organizatorn far zeyere bamiungen.

Ikh vil danken undzere khosheve leyeners iber der gorer velt -- fun yapan un birobidzshan biz meksike un lite -- far ayer gedult, un ikh hof az fun haynt on veln mir kenen aroysgebn dem buletin baytsaytndik.